Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Thăm nhà nhạc sĩ

Một khúc thơ Đường
Kính tặng : nhạc sĩ : L H H . Hội n s Việt nam .

.
Thăm nhà nhạc sĩ ít lần thôi
Để nghe tiếng nhạc ấm trong tôi
Sẻ chia một chút tâm tư nhỏ
Như rượu ấm nồng nhấp đầu môi
.
...Thăm nhà Nhạc sĩ , tiện ghé thôi !
Tiếng nhạc lời thơ theo cạnh tôi
... Mặt trời lặn mọc đưa ngày tháng
Thơ cùng nốt nhạc đũa thành đôi !!
H M T - 28-2-2014.