Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Đừng đóng lại vần thơ

...Đóng lại vần thơ nên khép hờ
Để mùa đông lạnh vẫn có thơ
Ấm lòng người muốn quây đóng lại
Để đến mùa xuân khỏi phải chờ
.
... Đóng lại vần thơ giữa gió giông
Hỏi rằng em có nhớ anh không ?
Trời xa luôn nhớ về phương ấy
Mong mỏi đợi chờ hết mùa đông !!
9-12-2013