Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Hạ Long

Hạ Long sóng vỗ dạt dào
Ngoài khơi núi đá thấp cao muôn trùng ...
Cánh buồm chan nước ánh hồng
Nhiều tàu neo đậu giữa dòng khơi xanh
Núi bài như cổng kinh thành ...!